Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Burger Cá Cajun

1 burger cá
Phần ăn chính
BƠ-GƠ CÁ CAJUN
Phần ăn phụ
Add-on
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

45.000 ₫

45.000 ₫

Chia sẻ: