Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo 2 Snack cá + 1 Donut Tôm

Combo 2 Snack cá + 1 Donut Tôm
Phần ăn chính
Snack cá
Donut Tôm
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

39.000 ₫
39.000 ₫
Chia sẻ: