Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Burger Gà

Burger Gà
Phần ăn chính
Burger
Thêm Phô Mai
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

54.000 ₫

54.000 ₫

Chia sẻ: