Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo 50k

Combo 50k
Phần ăn chính
Garlic Chili Fish Sauce Chicken
1 miếng Gà Tắm Nước Mắm
Mashed Potatoes
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

50.000 ₫

50.000 ₫

Chia sẻ: