Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Sốt Kem Tiêu – 2 người

2 Gà Gà Sốt Kem Tiêu
+1 Donut Tôm
+4 Snack Cá/ 3 Snack Mực
+1 Khoai Tây Nghiền (vừa)
Phần ăn chính
Pepper Mayo Chicken
Fish Nugget/Calamari
Shrimp Donut
Phần ăn phụ
Side item
Add-on
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

139.000 ₫

139.000 ₫

Chia sẻ: