Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo kid meal 4A

1 Mì ý + 1 Gà Giòn Không Xương + 1 milo 115ml
Phần ăn chính
Mì Ý
Gà Giòn Không Xương
Milo 115ml
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

65.000 ₫
65.000 ₫
Chia sẻ: