Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Milo

Chỉ áp dụng cho ăn tại cửa hàng
Phần ăn chính
Milo
Tổng thanh toán:
20.000 ₫
Chia sẻ:
OR
Mô tả

Chi tiết

Chỉ áp dụng cho ăn tại cửa hàng