Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Mua 3 tặng 3 (Thứ 3)

3 Gà Sốt Kem Tiêu
3 Gà Không Xương
Mô tả

Chi tiết

Deal áp dụng vào thứ 3 hàng tuần