Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Sốt Spicy Mayo

1 chén sốt Spicy Mayo
Phần ăn chính
Sốt Spicy Mayo
Tổng thanh toán:
5.000 ₫
Chia sẻ:
OR
Mô tả

Chi tiết

1 chén sốt Spicy Mayo